Авторизация

Календарь

Весь календарь

Поздравления

Все поздравления

Приложение 4. Перечень ката.

Годзю-рю

Шитей

Сентей

Токуй

Круг 1

Выбрать из:

Gekisai Ichi / Gekisai Ni / Saifa

  -----

  -----

Круг 2

Выбрать из:

  -----

Seizan Seipai / Seienchin / Shisochin

  -----

Круг 3

Выбрать из:

Gekisai Ichi / Gekisai Ni / Saifa

Seizan Seipai / Seienchin / Shisochin

Kururunfa / Superimpei / Sanzeru

 

Шито-рю (Сито-рю)

Шитей

Сентей

Токуй

Круг 1

Выбрать из:

Pinan 1,2,3,4,5. Naifanchin-Shodan / Saifa

  -----

  -----

Круг 2

Выбрать из:

  -----

Bassai –Dai / Jion / Kosokun-Dai / Tomari-No-Wansyu / Seienchin

  -----

Круг 3

Выбрать из:

Pinan 1,2,3,4,5. Naifanchin-Shodan / Saifa

Bassai –Dai / Kosokun-Dai / Tomari-No- Wansyu / Seienchin / Jion

Kosokun-Sho / Niseishi / Jitte / Seipai Seisan /

Bassai-Sho / Sochin (Aragaki-Ha) / Matsumura-Bassai / Tomari-Bassai / Sanseiru / Shisochin / Chinte / Chinto / Gojushiho / Unshu / Nipaipo / Matsukaze / Suparimpei / Kururunfa / Wanshu

 

Шотокан (Сётокан)

Шитей

Сентей

Токуй

Круг 1

Выбрать из:

Heian 1,2,3,4,5.

Tekki-Shodan

  -----

  -----

Круг 2

Выбрать из:

  -----

Bassai-Dai / Enpi / Kanku-Dai / Jion / Hangetsu

   -----

Круг 3

Выбрать из:

Heian 1,2,3,4,5.

Tekki-Shodan

Bassai-Dai / Enpi / Kanku-Dai / Jion / Hangetsu

Jitte / Tekki-Nidan / Tekki-Sandan / Gankaku / Bassai-Sho / Kanku-Sho / Sochin / Nijushiho / Gojushiho-Dai / Gojushiho-Sho / Wankan / Chinte / Unsu / Meikyo

 

Вадо-рю

Шитей

Сентей

Токуй

Круг 1

Выбрать из:

Pinan 1,2,3,4,5.

  -----

  -----

Круг 2

Выбрать из:

  -----

Kushanku / Niseishi / Jion / Passai

  -----

Круг 3

Выбрать из:

Pinan 1,2,3,4,5.

Kushanku / Niseishi / Jion / Passai

Chinto / Naihanchi / Rohai / Wanshu / Seishan / Suparimpei / Unsu

 

Шорин-рю

(Сёрин-рю)

Шитей

Сентей

Токуй

Круг 1

Выбрать из:

Fukyugata Ichi / Fukyugata Ni / Pinan 1,2,3,4,5 / Naihanchi Shodan / Naihanchi Nidan /Naihanchi Sandan

  -----

   -----

Круг 2

Выбрать из:

  -----

Wanshu / Ananku / Wankan / Rohai / Jitte / Passai Sho / Sochin / Jion / Seisan / Niseshi (Nijyu Shiho)

  -----

Круг 3

Выбрать из:

Fukyugata Ichi / Fukyugata Ni / Pinan 1,2,3,4,5 / Naihanchi Shodan / Naihanchi Nidan /Naihanchi Sandan

Wanshu / Ananku / Wankan / Rohai / Jitte / Passai Sho / Sochin / Jion / Seisan / Niseshi (Nijyu Shiho)

Passai Dai / Gojushiho (Useshi) / Kusanku Sho / Kushanku Da / Chinto / Chinti / Passai (Tomari) / Kushanku (Chatanyara)